Funktionskök med stöd utifrån Bostadsanpassningslagen

Funktionskök med stöd utifrån Bostadsanpassningslagen

Bostadsanpassningslagen finns för att skapa förutsättningar för kvarboende även då svårigheter uppstår utifrån en funktionsnedsättning. Alla sveriges kommuner handlägger inkomna ansökningar för att bedöma om det finns ett behov som berättigar till stöd i enlighet med lagstiftningen. Efter beslut kan de därefter kan de utge ett bidrag för åtgärd av konstaterat behov.

Bostadsanpassningsbidrag och bostadsanpassningslagen

Bostadsanpassningsbidrag

Syftet med bidraget är att bibehålla förutsättningarna för ett självständigt liv och gäller för fasta funktioner i hemmet. Vad som anses som fasta funktioner för ett självständigt boende kan variera från kommun till kommun även om lagstiftningen skall tolkas likvärdigt. Ett gott exempel på hur bedömningen kan variera mellan kommunerna är ett funktionsgarage. De allra flesta kommuner anser dock att ett förvaringsbehov av ett fordon som nyttjas utifrån en funktionsnedsättning är grund för ett bostadsanpassningsbidrag. Samtidigt finns det kommuner som är av motsatt uppfattning. För att säkerställa hur just din kommun ställer sig i frågan bör en ansökan lämnas in. Om du sedan är missnöjd med kommunens beslut så kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Det är inte ovanligt att förvaltningsrätten då gör en annan bedömning varefter beslutet ändras.

Vi hjälper dig att hitta rätt produkt vid en bostadsanpassning

Valfrihet

Att välja och hitta rätt bland installatörer och produkter är kanske det svåraste av allt. Efter att du fått ett positivt beslut så inleds processen som ska leda till den lösning som du behöver. Det bästa är att du är så delaktig som möjligt för att nå fram till rätt lösning för dig. Tillsammans med kommunen bestämmer du hur stor del av ansvaret som ska ligga hos dig när det gäller val av installatör och produkt. Det bidrag som du erhåller är till för att lösa ett problem och gäller inte för en specifik produkt varför alternativa lösningar kan väljas inom ramen för den kostnad som beslutas. Det är viktigt att känna till då föreslagna produkter vid första anblicken kan se likvärdiga ut men skilja sig åt avsevärt. Vi rekommenderar därför att du ifrågasätter och jämför olika lösningar utifrån de möjligheter som du har. Det är ändå så att det valet direkt kommer att påverka din hemmiljö.

Vi hjälper dig att hitta rätt installatör

Fråga oss

Vi är bara ett samtal bort och vi svarar gärna på alla typer av frågor. Oavsett om det gäller frågor runt funktion och produkter eller om du har funderingar gällande installatörer eller ansökningar så försöker vi hjälpa dig. Vi har trots allt erfarenhet av anpassningar utifrån bostadsanpassningslagen sedan 90-talet.

Kommuner och installatörer?

Om du vill att vi tar kontakt med din installatör så löser vi det bara vi får kontaktuppgifterna. Om du istället behöver få kontakt med en installatör så hjälper vi dig med det också.
Kontakta oss direkt! 023-79 22 00

Vill du få en direktkontakt med bostadsanpassningshandläggare i din kommun så finner du direktlänkar här:

athena_funktionBostadsanpassning